J. E. Mons. Viliam Judák

Nitriansky diecézny biskup

Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za diecézneho biskupa Nitrianskeho biskupstva. Biskupské svätenie prijal 16. júla 2005 z rúk dovtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma Korca. V rokoch 2006 – 2015 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska. V rámci KBS pôsobí aj vo funkcii predsedu Komisie pre klérus, Subkomisie pre trvalý diakonát, Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie a Rady pre históriu.

Je profesorom cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.